Strona główna 

 

DIAGNOSTYKA

IMMUNOPATOLOGIA-PRZEDMIOT BADAŃ

PŁYNY USTROJOWE

 • immunoglobuliny

 • autoprzeciwciała

 • kompleksy immunologiczne

 • składowe dopełniacza

 • cząsteczki adhezyjne

 • cytokiny i ich receptory

 • białka ostrej fazy

 • białka szoku termicznego

SKRAWKI TKANKOWE

 • kompleksy immunoglobulin (KI)

 • składowe dopełniacza (C)

 • antygeny KI

 • fibrynogen

 • cząsteczki adhezyjne

 • białka macierzy pozakomórkowej

 • składniki naczyń krwionośnych

ZASADY PRZESYŁANIA MATERIAŁU DO BADAŃ IMMUNOPATOLOGICZNYCH

RODZAJ MATERIAŁU:
Uwaga-każdy materiał należy traktować jako zakaźny!

 • A) płyny ustrojowe (krew, osocze, płyny z jam surowiczych, mocz, wydzieliny błon śluzowych, popłuczyny z dróg oddechowych, płyn mózgowo-rdzeniowy i inne)

  • naczynie-jałowe probówki ze szczelnym zamknięciem, oznaczone imieniem i nazwiskiem pacjenta

  • ilość-względna: 0,5-10 ml

  • temeratura. transportu powyżej 0 i poniżej10° C

  • krew-pobrana na skrzep, z dodatkiem EDTA lub heparyny (1:10)

  • załącznik - dane pacjenta (wiek, płeć, podstawowe dane kliniczne, HBSAg, anty-HCV, anty-HIV, rodzaj proponowanego badania, pieczątka lekarza z nr. tel.)

 • B) wycinki tkankowe (materiał biopsyjny)

  • naczynie-jałowe pojemniki z płynem hodowlanym (nie wolno utrwalać !)

  • temperatura-ok. 0 stopni (nie zamrażać !)

  • czas transportu ponizej 12h

  • załącznik-j.w.

 • C) komórki tkankowe (materiał oligobiopsyjny)

  • naczynie-probówka z płynem hodowlanym

  • reszta-j.w.Pobieranie krwi pacjentów codziennie w godzinach 8.00-10.00 

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH